- Heimstatt der Neandertaler

Türkce

Tekbuynuz magrasx

Tekbuynuz magrasx – Harz`xn altxndaki baqka Dünya

Tekbuynuz magrasx – bu magranxn ismi bile hayret edilecek bir qekilde. Yüzyxlardxr bu magra önünde kazxlx olarak bulunmuq olan tekbuynuzun, magranxn Harzsxnxrlarxnx taqarak tanxnmasxna sebeb olmuqtur. Tekboynuzun „UNICORNU FOSSILE“  toz halini almxq olan yürüme bacaklarx Avrupa ötesi bile ilac olarak deger kazanmxqtxr.  Bu zamanda bile genc ziyaretciler tarafxndan Tekboynuz sorulmaktadxr.

Tekboynuz magrasx – Neandataler ve Magra ayxlarxnxn memleketi. Artxk biliyoruz ki fosillenmiq olarak bulunan kemiklarin  binlerce  magra aysxnxn ve diger nesli tükenmiq olan hayvanlara ait olduklarxnx ve bunlarxn güney Harz bölgesinde buzul öncesi ve buzulcagx zamanxnda yaqadxkla-rxnx. Ayrxca bilimadamlarx yapmxq olduklarx kazxlardan, bu magranxn 100.000 sene önce Neandataler tarafxndan barxnak olarak kullanxldxgx sonucunu elde etmiqlerdir.     

 

                               

GeoPark Infozentrum    Einhornhöhle   Haus Einhorn    OT Scharzfeld    37412 Herzberg am Harz  

Betreiber: Gesellschaft Unicornu fossile e.V.    Postanschrift:  Im Strange 12   37520 Osterode am Harz

Tel. 05521 / 997559   mail@einhornhoehle.de